MHD Bratislava

BA-10b - Foto: Autobusy na linke 37