MHD Bratislava

BA-11c - Foto: Autobusy MB na linke 68