MHD Bratislava

BA-11g - Foto: Autobusy na linke 93