MHD Bratislava

BA-12k - Foto: Trolejbusy na linke 208