MHD Bratislava

BA-6o - Trolejbusy na linke 201 a 202