MHD Bratislava

BA-9n - Foto: Autobusy na linke 95